Uthyrningspolicy

Krav för att teckna lägenhetskontrakt:

-          Myndig och inneha svenskt personnummer

-          Inkomst/ekonomi

-          Inga/få skulder och betalningsanmärkningar

-          Skötsamhet och referenser

-          Registrerad som lägenhetssökande

 

Myndig och inneha svenskt personnummer

För att få teckna lägenhetskontrakt krävs att sökande är myndig att teckna avtal dvs. 18 år fyllda och inte satt under förvaltarskap. Vidare krävs av administrativa skäl och för möjligheten att inhämta kreditupplysning att sökande innehar svenskt personnummer.

 

Inkomst/ekonomi

Inför tecknande av hyreskontrakt krävs att den sökande kan styrka sina varaktiga inkomster eller att detta kan ske genom kreditupplysning som söks av Matarengihem. Inkomsten skall stå i rimlig proportion till hyran för lägenheten. Som ett riktvärde för rimlig proportion kan antas att månadshyran är max 30% av den sökandes inkomster per månad.

Försörjningsstöd är en tillfällig av socialtjänsten bedömd inkomst och skall därmed betraktas som en tillfällig inkomstkälla, typ kortare vikariat eller timanställning och betraktas då som en sådan.

Etableringsersättning är ett tvåårigt stöd som beviljas av Arbetsförmedlingen. Efter två år övergår stödet, om den bidragsberättigade inte ordnat med egen försörjning, till kommunens försörjningsstöd. Bedömning om inkomst till följd av etableringsersättning kan räknas som varaktiginkomst sker därför i samråd med Socialförvaltingen i Övertorneå kommun.

Om den sökande inte uppfyller inkomstkraven för att teckna eget hyreskontrakt kan avtal tecknas med kommunal eller privat borgen. Borgenären måste då uppnå de satta inkomstkraven samt visa god betalningsförmåga och betalningsvilja.

 

Inga/få skulder och betalningsanmärkningar

Hyresskulder och många betalningsanmärkningar som ligger nära i tiden kan bero på bristande betalningsvilja eller betalningsförmåga och skall således ligga till grund för att neka en ny hyresgäst kontrakt. Särskild vikt bör läggas vid skulder samhörande med den sökandes boende så som hyresskulder. Skulder kan dock uppkomma till följd av oförutsedda händelser i livet som konkurser från näringsverksamhet, separationer, sjukdom och anhörigs dödsfall osv. och det är därför inte rimligt att Matarengihem har nolltolerans mot skulder och betalningsanmärkningar.

 

För eget kontrakt hos Matarengihem krävs därför att sökande har:

-          Skulderna, om sådana finns, i rimlig proportion med bakgrunden till dess uppkomst.

-          Max 5 betalningsanmärkningar registrerade vid kreditupplysning.

-          Ett på senare tid minskande skuldsaldo under de senaste 6 månaderna.

-          Inte har skulder till tidigare hyresvärdar eller liknande.

 

Vid beviljad skuldsanering finns möjlighet att teckna eget kontrakt även om alla villkor enligt ovan inte är uppfyllda. En särskild prövning av det enskilda fallet görs då.

 

Skötsamhet och referenser

Boende i hyresrätt kräver att grannar visar hänsyn till varandra och följer de regler som råder i fastigheten. För eget kontrakt krävs därför att sökande inte tidigare stört grannar och övriga hos tidigare hyresvärdar. Sökande skall uppge tidigare/innevarande hyresvärdar/hyresvärd och godkänna att Matarengihem kontaktar dessa för tagande av referenser innan tecknande av hyresavtal.

 

Registrerad som sökande

För att få teckna hyresavtal krävs att sökande står i bostadskö hos Matarengihem. Registrering kan göras via www.matarengihem.se eller vid kontakt med Matarengihems kundtjänst. Registreringen skall ske på för ändamålet avsedd blankett. För att registrera sig i bostadskön skall sökande vara 17 år fyllda.

För att hålla en aktuell lista med lägenhet sökande är det nödvändigt att sökande utför en aktiv åtgärd för att behålla sin plats i kön. Vanligtvis sker detta genom att Matarengihem årligen skickar ut en förfrågan om sökande önskar kvarstå i kön, den sökande skall då aktivt återkomma med svar för att kvarstå i kö för bostad. Förfrågan sker via e-post till den adress som sökande angett vid registrering i lägenhetskö. Om sökande byter e-postadress eller liknande är det på dennes ansvar att säkerställa att Matarengihem har rätt adress registrerad i lägenhetskön. I undantagsfall, om sökande saknar e-post, kan förfrågan ske genom postat brev. Det är dock på den sökandes ansvar att se till att denne minst en gång per år meddelar Matarengihem att denna vill kvarstå i lägenhetskön.

 

Utannonsering av lägenhet

Alla lägenheter som blir lediga för uthyrning utannonseras på www.matarengihem.se och sökande skall då aktivt visa sitt intresse för aktuell lägenhet genom att fylla i intresseanmälan för det specifika objektet. Om det finns godtagbara skäl till att sökande inte kan bevaka lediga lägenheter på www.matarengihem.se och där göra intresseanmälan kan detta göras på annat sätt i samråd med Matarengihems kundtjänst. Lägenheten kommer därefter att erbjudas den med längst kötid förutsatt att övriga villkor för att få teckna lägenhetskontrakt är uppfyllda. Om två eller fler sökande har lika kötid tilldelas lägenheten genom lottning mellan de med lika kötid.

 

Förtur till utannonserad bostad

För att kunna erbjudas förtur till bostad krävs att grundkraven enligt ”Krav att teckna lägenhetskontrakt” uppfylls. Dessutom skall den sökande själv försökt lösa sin bostadssituation. Förtur innebär inte att den sökande per automatik erbjuds första lediga lägenhet.

typer:

-          Näringslivsförtur

-          Medicinsk förtur

-          Separationsförtur

-          Bostadslöshet till följd av brand/större vattenskada eller motsvarande

 

Näringslivsförtur

Näringslivsförturen kan bestå av att sökande undantas från kravet om svenskt personnummer men också genom att förtur ges till en lägenhet.

För att få näringslivsförtur skall sökande fått en tillsvidareanställning eller en provanställning på minst sex (6) månader med möjlighet till tillsvidareanställning. Även vikariat och projektanställningar på minst 6 månader kan godkännas. Arbetet skall motsvara minst 50% av en heltidsanställning. Sökande skall dessutom ha en restid som överstiger ca 1 timme enkelväg till arbetet från sin bostad.

 

Medicinsk förtur

Medicinsk förtur skall ses som ett komplement till det kommunala bostadsanpassningsbidraget och ges i samråd med Övertorneå kommun. För medicinsk förtur skall den sökande ha en permanent funktionsnedsättning som ställer särskilda krav på bostaden. Funktionsnedsättningen skall påvisas med läkarintyg eller motsvarande.

 

Separationsförtur

Förtur till följd av separation kan ges om det finns minderåriga barn eller andra synnerliga skäl som gör att förtur bör ges. Separationsförtur ges i samråd med Socialförvaltingen hos Övertorneå kommun.

 

Bostadslöshet till följd av brand/större vattenskada eller motsvarande

Vid bostadslöshet till följd av brand eller större vattenskador i befintlig bostad kan Matarengihem bara behjälplig att anordna tillfällig ersättningsbostad. Detta kan erbjudas om tillgången på hyreslediga lägenheter för tillfället anses acceptabel. Matarengihem prioriterar alltid att ordna ersättningsboende om brand eller vattenskada uppstår i det egna beståndet.

 

Sociala kontrakt

Människor som inte uppfyller kraven för att kunna erbjudas ett eget förstahandskontrakt skall ges möjlighet att i samarbete med Övertorneå kommun erbjudas ett andrahandskontrakt med stöd av upprättat avtal mellan Stiftelsen Matarengihem och Övertorneå kommun. Där parterna förbinder sig att stödja den boende i erforderlig utsträckning utifrån en individuellt uträttad handlingsplan.

Målsättningen med arbetet skall vara att boende med socialt kontrakt skall komma att erbjudas eget förstahandskontrakt efter genomförd handlingsplan och att sökande då uppfyller ”Krav att teckna lägenhetskontrakt” enligt ovan.

 

Byte av bostad inom Matarengihems bestånd

Dessa regler gäller vid byte utan 3 månaders uppsägningstid. Vid byte med ordinarie uppsägningstid gäller regler som ordinarie sökande för lägenhet.

Att byta lägenhet skall inte vara en självklarhet, då onödiga flyttar skapar ökade renoveringskostnader och riskerar att öka segregation inom bostadsbeståndet. Byte får absolut inte göras i syfte att få lägenhet städad och sanerad om detta skett till följd av den boendes bristande omsorg av lägenheten.

 

Ansökan om byte skall göras via särskild blankett

För att som befintlig hyresgäst få byta lägenhet får den sökande inte ha sen hyresinbetalning från de senaste 6 månaderna. Om hyresgäste har sen hyresinbetalning från de senaste 12 månaderna får hyresgäst endast byta till lägenhet med betydligt lägre hyra.

Hyresgäst som har aktiv hyresskuld till Mararengihem har inte rätt att byta lägenhet.

Byte av lägenhet kan tidigast ske ett år efter det att hyresgästen flyttat in i dess nuvarande lägenhet.

Matarengihem prioriterar att hyra ut lägenheter till sökande utan lägenhet före byte av lägenhet inom betaåndet.

 

Överlåtelse av lägenhet till någon annan

För att lägenhetskontrakt skall kunna överlåtas till någon annan måste särskilda skäl finnas samt att överlåtande parter måste haft ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans. Personerna måste båda varit skrivna på adressen under minst ett (1) år. Om boende flyttat till lägenheten gemensamt i syfte att använda denna till gemensamt boende krävs att dessa haft gemensam adress i minst sex (6) månader. Kontrakt kan aldrig överlåtas till innebpende.

 

Särskilda skäl för överlåtelse av bostadskontrakt är följande:

Skilsmässa eller separation

Ny adress för den som överlåter kontrakt måste uppges. Villkor enligt ovan måste uppfyllas.

Dödsfall

Vid dödsfall kan överlåtelse av kontrakt ske till kvarboende. Kortare tidsperiod för sammanboende kan accepteras om de boendes syfte var att fortsätta bo tillsammans.

Överlåtelse till närstående

Om kontraktsinnehavare inte längre är i behov av lägenheten kan kontraktet överlåtas till närstående som denna varaktigt bott ihop med (minst ett (1) år enligt ovan). Med närstående menas föräldrar, barn och syskon. Den som överlåter kontraktet får därefter inte bo kvar i lägenheten.

 

Tillgång till lägenhet, erhållande av nyckel till lägenhet

För att sökande skall ges tillgång till lägenhet krävs förutom undertecknat hyresavtal att den sökande har betalat första månadshyran på lägenheten.