GDPR

Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy informerar om hur vi använder personuppgifter som lämnats till oss eller samlats in till oss genom inhämtade upplysningar. Denna policy finns tillgänglig på: www.matarengihem.se.

Matarengihem kommer alltid att följa gällande lagar om integritet och kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Matarengihem kommer inte, om det inte krävs genom lag eller annat rättsligt bindnde beslut från behörig myndighet lämna uppgifter till tredje part utan föregående samtycke om det inte specifikt framgår här.

Matarengihem kommer att behandla uppgifter enligt upprättad registerförteckning som består av uppgifter som individen själv lämnar till oss eller som fås genom inhämtad kreditupplysning eller inhämtande av referenser som ligger till grund för tecknande av hyresavtal. Uppgifter till följd av boendet så som felanmälan, hyresskulder och störningar i boendet kommer också att hanteras då sådana förekommer.

 

Laglighet i behandlingen

Matarengihem kommer att:

 - Behandla dina personuppgifter lagligt och korrekt.

 - Spara dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna Personuppgiftspolicy och inte på något sätt som är oförenligt med dess ändamål.

 - Spara och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som de samlas in för.

 - Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling, förlust eller skada på personuppgifter.

 - Behandla personuppgifter endast så länge de är relevanta och förenliga med syftet för dess införskaffning.

 - Vid förfrågan radera personuppgifter om det inte finns rättsliga skäl till annat.

 - Vid förfrågan begränsa behandlingen om det inte finns rättsliga skäl för annat.

 - På begäran informera dig om vilka personuppgifter som behandlas av oss.

 

Rättslig grund för behandling

Matarengihem inhämtar och behandlar personuppgifter om och i mån du har givit samtycke.

Vid tecknande av avtal med Matarengihem kommer personlig information att samlas in och behållas i den mån som är nödvändiga för att fullfölja avtalet och reglera eventuella fordringar efter avtalsupphörande.

Matarengihem kommer vidare att behandla personuppgifter i den mån som vi är skyldiga till på grund av lag eller beslut av myndighet.

 

Säkerhet

Matarengihem säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, olaglig behandling, förlust eller skada på personuppgifter.

Tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen och dess upphandlade entreprenör för administrativförvaltning med det enda syftet att dessa skall kunna utföra sina arbetsuppgifter.

 

Ändringar i denna Personuppgiftspolicy

Matarengihem förbehåller sig rätten att ändra denna policy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. Ändringar kommer att publiceras på www.matarengihem.se.

 

Kontaktinformation

Stiftelsen Matarengihem

Matarengivägen 13

957 32 Övertorneå

Tel: 0927-775 60

E-post: info@matarengihem.se