Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Bygglovshandlingar

Vilka handlingar som krävs beror på vad som ska byggas, men alla bygglov kräver ifylld bygglovsblankett.

Utöver ansökningsblanketten ska du lämna in ritningar som visar vad du vill göra, var du vill bygga eller ändra och hur det ska se ut, med mått, material och färgsättning.

Ritningarna för mindre byggen ska vara ritade i skala 1:100 (1 centimeter på ritningen motsvarar 1 meter i verkligheten). Färgsättningen ska visas med en färgkod eller på ett separat papper med exempel på föreslagna färger.

Kopior på ritningar ska lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen i två exemplar. Ritningarna ska vara kopierade med svarta streck och svart text på vitt papper.

Enkla åtgärder
För enkla åtgärder, till exempel en inglasad altan, kan du få startbesked tillsammans med bygglovsbeslutet. Du ska då kunna visa att det du tänker bygga kommer att uppfylla de krav som ställs enligt Plan- och bygglagen och övriga regler. Du behöver därför lämna in följande handlingar utöver de vanliga bygglovshandlingarna:

 • En teknisk sektionsritning i skala 1:20. Ritningen ska visa material, dimensioner och infästningar för de tekniska lösningar som du tänker använda.
 • En enkel kontrollplan för egenkontroll.

 

Exempel på handlingar som behövs för olika enkla byggnadsåtgärder

 • En åtgärd som att flytta eller ta upp ett nytt fönster eller en dörr kräver:
 • En situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. Situationsplanen ska visa hela din fastighet/tomt och var du vill göra en ändring. Visa till exempel med en pil som pekar på den sida av huset som du vill ändra.
 • En fasadritning för den sida av huset där du vill göra ändringen.
 • En planritning som visar huset och det rum där du vill göra ändringen.
 • En genomskärning (teknisk sektionsritning) i skala 1:20 som visar vilka tekniska lösningar du tänker använda.
 • En enkel kontrollplan för egenkontroll. Ange vem som ska ansvara för byggherrens egenkontroll.

Ritningarna ska visa hur du har tänkt att det nya fönstret eller den nya dörren ska se ut med mått, material, placering och färgsättning i plan och fasad. Om du flyttar en dörr eller fönster ska du markera på ritningen var öppningen som ska sättas igen finns, och vilket material och färg du har tänkt använda.

En enkel tillbyggnad kräver:

 • En situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. Situationsplanen ska visa hela din fastighet/tomt och var du vill placera tillbyggnaden. Hela byggnaden ska vara måttsatt på utsidan och måtten ska sättas så att man kan utläsa hur tillbyggnaden sluter an till det befintliga huset. Du ska också visa att du kan klara ditt parkeringsbehov på fastigheten efter tillbyggnaden.
 • En eller flera planritningar i skala 1:100. Planritningarna ska visa det gamla huset där du ansluter och tillbyggnaden med mått på utsidan av tillbyggnaden. Golvet ska vara höjdsatt i förhållande till det gamla golvet.
 • Fasadritningar i skala 1:100 på alla nya sidor av tillbyggnaden, med höjder från marken till färdigt golv och takfot och taknock. Både befintlig marknivå och den nya marknivån ska ritas in så att det tydligt framgår hur du löser tillgängligheten för funktionshindrade och avrinning för dagvatten från huset.
 • En genomskärning (teknisk sektionsritning) i skala 1:20 som visar vilka tekniska lösningar du tänker använda.
 • En enkel kontrollplan för egenkontroll.

 

Exempel på handlingar som behövs för större åtgärder

Vid större och mer komplexa byggprojekt granskas inte de tekniska egenskapskraven i bygglovsprövningen. Därför krävs ett separat startbesked för att få påbörja byggnationen. Startbeskedet ges då vanligtvis i samband med det tekniska samrådet som hålls efter att bygglovet har getts.

En ny byggnad kräver:

 • En nybyggnadskarta (beställs hos Lantmäteriet) i skala 1:400 som visar hela din fastighet/tomt och var du vill placera den nya byggnaden. Byggnadens placering ska måttsättas från fastighetsgränserna. Höjden på färdigt golv ska anges med antalet meter över havet (så skallad "plushöjd"). På nybyggnadskartan (eller en separat markritning) ska du också visa att du klarar tillgänglighet, ditt behov av parkering inne på tomten och att din utfart mot gata eller väg är lämpligt placerad. Om du redan har en byggnad på fastigheten/tomten, och den gamla byggnaden har bygglov eller är ordentligt inmätt eller om du ska bygga utanför detaljplanerat område, kan det räcka med en vanlig måttsatt situationsplan. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du är osäker.
 • Måttsatta planritningar i skala 1:100 på alla våningar.
 • Fasadritningar i skala 1:100 på alla sidor av huset, med material, färg samt höjder på mark, takfot och taknock. Både befintlig marknivå och den nya marknivån ska ritas in så att det tydligt framgår hur du löser tillgängligheten för funktionshindrade och avrinning för dagvatten från huset.
 • En eller flera genomskärningar av huset i skala 1:100 som visar hur högt det färdiga golvet (eller golven) ligger ovanför marken (eller under marken om du tänker bygga en källare).
 • Anmälan av kontrollansvarig. Kontrollansvarig ska vara certifierad. Anmälan görs på bygglovsblanketten.

 

Generellt för alla ritningar

Ritningarna ska vara fackmannamässiga gjorda så att alla kan förstå vad du vill göra. Se exempel på flera olika fackmannamässiga ritningar under "Exempelritningar" i menyn till höger.

 

Övriga handlingar

Om ditt projekt ligger inom strandskyddat område krävs dessutom strandskyddsdispens (se "strandskydd" i menyn till vänster). Dispensen söks på blankett som ligger på kommunens hemsida.

Dessutom ska du kunna visa att du kan ordna vatten och avlopp på ett bra sätt. Det kan vara att du kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp eller att du kan visa att du kan anlägga en godkänd enskild avloppsanläggning. Anmälan till kommunalt vatten och avlopp sker på blankett på kommunens hemsida. Tillstånd till enskild avloppsanläggning söks på blankett på kommunens hemsida (se "vatten och avlopp" i menyn till vänster)


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.