Uthyrningspolicy

Denna uthyrningspolicy är framtagen i syfte att skapa ett transparent, rättvist och effektivt stöd i Matarengihems arbete att tilldela sökande lägenheter. Policyn är antagen av styrelsen för Stiftelsen Matarengihem 2023-10-09.

Krav för att teckna lägenhetskontrakt:

 • Myndig och inneha svenskt personnumer
 • Inkomst/ekonomi
 • Inga/få skulder och betalningsanmärkningar
 • Skötsamhet och referenser
 • Registrerad som lägenhetssökande
 • Elever inskrivna hos Utbildning Nord kan ej tilldelas bostad via Stiftelsen, Utbildning Nord tillhandahåller bostad för inskrivna elever 

Myndig och inneha svenskt personnummer

För att få teckna lägenhetskontrakt krävs att sökande är myndig att teckna avtal dvs 18år fyllda och inte satt under förvaltarskap. Vidare krävs av administrativa skäl och för möjligheten att inhämta kreditupplysning att sökande innehar svenskt personnummer eller samordningsnummer. 

Inkomst/ekonomi

Inför tecknande av hyreskontrakt krävs att den sökande kan styrka sina varaktiga inkomster eller att detta kan ske genom kreditupplysning som söks av Matarengihem. Inkomsten skall stå i rimlig proportion till hyran för lägenheten. Som ett riktvärde för rimlig proportion kan antas att månadshyran är max 30 % av den sökandes inkomster per månad. 

Försörjningsstöd är en tillfällig av socialtjänsten bedömd inkomst och skall därmed betraktas som en tillfällig inkomstkälla, typ kortare vikariat eller timanställning och betraktas då som en sådan. 

Etableringsersättning är ett tvåårigt stöd som beviljas av Arbetsförmedlingen. Efter två år övergår stödet, om den bidragsberättigade inte ordnat med egen försörjning, till kommunens försörjningsstöd. Bedömning om inkomst till följd av etableringsersättning kan räknas som varaktig inkomst sker därför i samråd med Socialförvaltningen i Övertorneå kommun. 

Om den sökande inte uppfyller inkomstkraven för att teckna eget hyreskontrakt kan avtal tecknas med kommunal eller privat borgen. Borgenären måste då uppnå de satta inkomstkraven samt visa god betalningsförmåga och betalningsvilja. Eftersom det kan förutsättas att borgenären redan har kostnader för sitt eget boende blir i praktiken kravet på borgenärens inkomster högre än det normalt är för den som inte är i behov av borgenär. 

Inga/få skulder och betalningsanmärkningar

Hyresskulder och många betalningsanmärkningar som ligger nära i tiden kan bero på bristande betalningsvilja eller betalningsförmåga och skall således ligga till grund för att neka en ny hyresgäst kontrakt. Särskild vikt bör läggas vid skulder samhörande med den sökandes boende så som hyresskulder. Skulder kan dock uppkomma till följd av oförutsedda händelser i livet så som konkurser från näringsverksamhet, separationer, sjukdom och anhörigs dödsfall osv. och det är därför inte rimligt att Matarengihem har nolltolerans mot skulder och betalningsanmärkningar. 

För eget kontrakt hos Matarengihem krävs därför att sökande har:

 • Skulderna, om sådana finns, i rimlig proportion med bakgrunden till dess uppkomst. 
 • Om det inte finns en fastställd enskild orsak till uppkomst av betalningsanmärkningar får det max finnas 5 betalningsanmärkningar registrerade vid kreditupplysning. 
 • Ett på senare tid minskade skuldsaldo under de senaste 6 månaderna. 
 • Inte har skulder till tidigare hyresvärdar eller liknande. 

Vid beviljad skuldsanering finns möjlighet att teckna eget kontrakt även om alla villkor enligt ovan inte är uppfyllda. En särskild prövning av det enskilda fallet görs då. 

Skötsamhet och referenser

Boende i hyresrätt kräver att grannar visar hänsyn till varandra och följer de regler som råder i fastigheten. För eget kontrakt krävs därför att sökande inte tidigare stört grannar och övriga hos tidigare hyresvärdar. Sökande skall uppge tidigare/innevarande hyresvärdar/hyresvärd och godkänna att Matarengihem kontaktar dessa för tagande av referenser innan tecknande av hyresavtal. 

Matarengihems tidigare erfarenheter av hyresgäst kan innebära att hyresgäst nekas avtal. 

Registrerad som sökande

För att få teckna hyresavtal krävs att sökande står i bostadskö hos Matarengihem. 

Registrering kan göras via e-post till info@matarengihem.se eller vid kontakt med Matarengihems kundtjänst. För fullständig registrering kommer den som önskar registrera sig i bostadskö att kontaktas av Matarengjhem. För att registrera sig i bostadskön skall sökande vara 17år fyllda. 

För att hålla en aktuell lista med sökande är det nödvändigt att sökande utför en aktiv åtgärd för att behålla sin plats i kön. 

Det är på den sökandes ansvar att se till att denne minst en gång per år meddelar Matarengihem att denna vill kvarstå i bostadskön och att aktuella uppgifter i bostadskön är aktuella. 

Utannonsering av lägenhet

Alla lägenheter som blir lediga för uthyrning utannonseras på www.matarengihem.se och sökande skall då aktivt visa sitt intresse för aktuell lägenhet genom att fylla i intresseanmälan för det specifika objektet. Om det finns godtagbara skäl till att sökande inte kan bevaka lediga lägenheter på www.matarengihem.se och där göra intresseanmälan kan detta göras på annat sätt i samråd med Matarengihems kundtjänst. Lägenheten kommer därefter att erbjudas den med längst kötid förutsatt att övriga villkor för att få teckna lägenhetskontrakt är uppfyllda. Om två eller fler sökande har lika kötid tilldelas lägenheten genom lottning mellan de med lika kötid. 

Då Matarengihem har begränsad tillgång på bostäder för människor med någon forma av funktionsnedsättning i rörelseförmågan kommer lägenheter på Matarengivägen 6 och Tingshusvägen 1 i första hand ges till personer med Medicinskförtur. 

I syfte att underlätta för näringslivet inom kommunen har Matarengihem undantagit 3st mindre lägenheter från det normala uthyrningsförfarandet. Av dessa lägenheter finns 1st på Gästgivarevägen 7, 1st på Sockenvägen 26 och 1st på Tingshusvägen 1. Dessa hyres ut som övernattningsbostäder till veckopendlade och enligt principen om först till kvarn av de som meddelat sitt behov till Matarengihem samt enligt villkoren för näringslivsförtur (3.1) enligt nedan. 

Förtur till utannonserad bostad

För att kunna erbjudas förtur till bostad krävs att grundkraven enligt “Krav att teckna lägenhetskontrakt ” uppfylls. Dessutom skall den sökande själv försökt lösa sin bostads situation. Förtur innebär inte att den sökande per automatik erbjuds första lediga lägenhet. Då Matarengihem har begränsad tillgång av lägenheter av storlek IRok är det inte möjligt att få förtur till dessa lägenheter. 

Typer av förtur: 

 • Näringslivsförtur 
 • Medicinskförtur 
 • Separationsförtur 
 • Bostadslöshet till följd av brand/ större vattenskada eller motsvarande 

Näringslivsförtur

Näringslivsförturen kan bestå av att sökande undantas från kravet om svenskt person nummer men också genom att förtur ges till en lägenhet. 

För att få näringslivsförtur skall sökande fått en tillsvidareanställning eller en provanställning på minst sex (6) månader med möjlighet till tillsvidareanställning. Även vikariat och projektanställningar på minst 6 månader kan godkännas. Arbetet skall motsvara minst av en heltidsanställning. Sökande skall dessutom ha en restid som överstiger ca 1 timme enkelväg till arbetet från sin bostad. 

Medicinsk förtur

Medicinsk förtur skall ses som ett komplement till det kommunala bostadsanpassningsbidraget och ges i samråd med Övertorneå kommun. För medicinsk förtur skall den sökande ha en permanent funktionsnedsättning som ställer särskilda krav på bostaden. Funktionsnedsättningen skall påvisas med läkarintyg, vara uppenbart synlig eller motsvarande. 

Om person som är behov av en ny lägenhet till följd av uppkommen Medicinskförtur kommer den gamla lägenheten att fortfarande ha tre (3) kalendermånaders uppsägningstid. 

Separationsförtur

Förtur till följd av separation kan ges om det finns minderåriga barn eller andra synnerliga skäl som gör att förtur bör ges. Separationsförtur ges i samråd med Socialförvaltningen hos Övertorneå Kommun. 

Bostadslöshet till följd av brand/större vattenskada eller motsvarande

Vi bostadslöshet till följd av brand eller större vattenskador i befintlig bostad kan Matarengihem vara behjälplig att anordna tillfällig ersättningsbostad. Detta kan erbjudas om tillgången på hyreslediga lägenheter för tillfället anses acceptabel. Matarengihem prioriterar att ordna ersättningsboende om brand eller vattenskada uppstår i det egna beståndet. 

Sociala kontrakt

Människor som inte uppfyller kraven för att kunna erbjudas ett eget förstahandkontrakt skall ges möjlighet att i samarbete med Övertorneå kommun erbjudas ett andrahandskontrakt med stöd av upprättat avtal mellan Stiftelsen Matarengihem och Övertorneå kommun. Där parterna förbinder sig att stödja den boende i erforderlig utsträckning utifrån en individuellt uträttad handlingsplan. Innan andrahandskontrakt upplåts av Socialnämnden skall Matarengihem kontaktas, informeras och förbehållas rätten att neka erbjudandet på grund av särskilda skäl. 

Målsättningen med arbetet skall vara att boende med socialt kontrakt skall komma att erbjudas eget förstahandskontrakt efter genomförd handlingsplan och att sökande varaktigt då uppfyller “Krav att teckna lägenhetskontrakt ” enligt 1 ovan. 

Boende som inte av egen kraft eller med varaktig insats av annan klarar av att vårda sin bostad kommer inte att erbjudas eget förstahandskontrakt. 

Byte av bostad inom Matarengihems bestånd

Då hyresgäst önskar byta lägenhet kommer detta att betraktas som nytecknande av lägenhet. Hyresgästen måste då säga upp sin befintliga lägenhet och har då tre (3) kalendermånaders uppsägningstid. Då den nya lägenheten kommer att erbjudas via www.matarengihem.se kommer lägenheten att erbjudas till den sökande med längst kötid. Byte av lägenhet inom Matarengihem är inte berättigad till förtur, om inte något av skälen enligt förtur till lägenhet enligt 3 ovan kan åberopas. 

Vid byte av lägenhet som initierats av Matarengihem kan byte ske utan uppsägning av befintlig lägenhet. 

Om hyresgäst till följd av varaktigt funktionshinder inte längre kan bo i innevarande bostad skall denna i första hand ansöka om bostadsanpassning hos Övertorneå Kommun. 

Överlåtelse av lägenhet till någon annan

För att lägenhetskontrakt skall kunna överlåtas till någon annan måste särskilda skäl finnas samt att överlåtande parter måste haft ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans. Personerna måste båda varit skrivna på adressen under minst ett(l) år. Om boende flyttat till lägenheten gemensamt i syfte att använda denna till gemensamt boende krävs att dessa haft gemensam adress i minst sex (6) månader. Kontrakt kan aldrig överlåtas till inneboende. 

Särskilda skäl för överlåtelse av bostadskontrakt är följande: 

 • Skilsmässa eller separation 

Ny adress för den som överlåter kontrakt måste uppges. Villkor enligt ovan måste uppfyllas. 

 • Dödsfall 

Vid dödsfall kan överlåtelse av kontrakt ske till kvarboende. Kortare tidsperiod för sammanboende kan accepteras om de boendes syfte var att fortsätta bo tillsammans. 

 • Överlåtelse till närstående 

Om kontraktsinnehavare inte längre är i behov av lägenheten kan kontraktet överlåtas till närstående som denna varaktigt bott ihop med. (minst ett (l)år enligt ovan). Med närstående menas föräldrar, barn och syskon. Den som överlåter kontraktet får därefter inte bo kvar i lägenheten. 

Tillgång till lägenhet, erhållande av nyckel till lägenhet

För att sökande skall ges tillgång till lägenhet krävs förutom undertecknat hyresavtal att den sökande har betalat första månadshyran på lägenheten. 

Betalning av hyra

Hyresgästen ansvarar för att hyran finns inbetald hos Matarengihem på förfallodagen dvs, senast dagen innan den aktuella månaden som hyran avser. (Ex, hyran för januarimånad 2021 måste vara Matarengihem till handa senast 31 dec 2020) 

Normalt sker inbetalning av hyra med hyresavi som kvartalsvis sändes till den adress som hyran avser. Hyresgästen ansvarar för att rätt hyresavi används för aktuell månad. 

Vid behov av extra hyresavier tar Matarengihem ut en administrativ avgift av 60kr som kommer att läggas på kommande hyresavi. 

Vid autogiro är det fortfarande hyresgästen som ansvarar för att hyran är Matarengihem till handa på förfallodagen. 

Avhjälpning av fel och underhåll av lägenhet

Då hyresgäst tecknar hyresavtal godkänner denna lägenhets skick och standard. Hyresgäst hyr en funktion och kan därmed ej kräva nyare enheter och material så länge befintliga enheter och material fyller avsedd funktion. Av rättvise- och likabehandlingsskäl mot samtliga hyresgäster förbehåller sig Matarengihem rätten att avgöra om underhåll behöver utföras eller enheter bytas ut. 

Hyresgäst är skylig att omgående meddela fel och brister i boendet som innebär att en aktivåtgärd är nödvändig för att inte vålla ytterligare skador. Ex, vattenläckor och vattenskador. En följdskada som uppkommer p.g.a. att skada inte meddelats Matarengihem via felanmälan kan medföra att hyresgäst blir ersättningsskyldig för dessa. 

Matarengihem utför endast arbeten p.g.a. fel i eller underhåll av enheter som ingår i lägenhetens standard utrustning eller via Matarengihem köpta tillägg. Fel som brunnen glödlampa och säkring åligger hyresgästen att själv, på egen bekostnad att åtgärda. 

Vid åtgärd av fel skall boende vara hemma vid av Matarengihems personal uppgivet tidsintervall om normalt två(2) timmar för åtgärd av fel. Alternativt kan hyresgäst medge att Matarengihem nyttjar huvudnyckel för att få tillgång till lägenhet. 

Om personal från Matarengihem, via felanmälan kallas till lägenhet för åtgärd som åligger hyresgäst kommer hyresgäst att debiteras för s.k. bomkörning motsvarande en(l) timmes arbetstid. Om bomkörning utföres av utkallad entreprenör kommer dennes på Matarengjhem fakturerade kostnaden +12% i administrativt påslag debiteras hyresgäst. 

Hyresgästen ansvarar för fel som uppkommer p.g.a. saker som denna tillfört lägenheten. 

Vid skadegörelse kommer alla uppkomna kostnader till följd av det inträffade att debiteras hyresgäst. För av annan levererad vara eller utfört arbete kommer ett 12% administrativt påslag debiteras hyresgäst. 

Vid utryckning av beredskap/ jour på kvällar och helger för fel som inte är av akut karaktär debiteras hyresgäst enligt en högre övertidsersättning. 

Som akuta fel vid beredskap/jour räknas: 

 • Vattenläcka 
 • Stopp i WC-stol 
 • Kylskåp eller frys ur funktion 
 • Om en fönsterruta är sönderslagen, både inner- och ytterglas 
 • När samtliga plattor i spisen är helt ur funktion 
 • Om fönster inte går att stänga 
 • Om lägenhetsdörren inte går att låsa, stänga eller öppna 
 • När en huvudsäkring har brunnit (när det är helt eller delvis strömlöst i lägenheten) 

Vid behov av ersättningslägenhet p.g.a. exempelvis brand eller vattenskada hänvisas hyresgäst till försäkringsbolaget för dess hemförsäkring. Matarengihem kan i mån av tillgängliga lägenheter vara behjälplig att ordna ersättningsbostad. 

Om personal utsänd för att utföra arbete i lägenhet hotas eller utsätts för verbala påhopp från person i eller i anslutning till lägenheten kan personal neka att utföra åtgärd. I sådant fall kommer hyresgäst att debiteras för bomkörning motsvarande en(l) timmes arbetstid. Om hot riktas mot av Matarengihem utsänd entreprenör kommer hyresgäst att debiteras på Matarengihem fakturerade kostnaden +12% i administrativt påslag. Vid hot och grova verbala påhopp kommer även polisanmälan upprättas. 

Uppsägning av hyresavtal

Uppsägningstiden vid uppsägning av hyresavtal för bostad är tre (3) kalendermånader räknat från den första i näst kommande månad. 

Om en hyresgäst avlider blir dödsboet ny hyresgäst. Dödsboendet tar då över hyresgästens rättigheter och skyldigheter, vilket medför att dödsboendet betalar och ansvarar för uppsägning av hyresavtalet. Dödsbo till avliden hyresgäst har en (1) kalendermånads uppsägningstid, om uppsägningen görs inom en (1) månad efter dödsfallet. Annars gäller tre (3) kalendermånaders uppsägningstid. Alla dödsbodelägare måste säga upp hyresavtalet och då krävs underskrifter av samtliga i dödsboet. 

Efter uppsägning av lägenhet finns ingen möjlighet att återta uppsägning om lägenheten utannonserats på www.matarengihem.se, vilket normalt sker inom 10dagar efter inkommen uppsägning. 

Under uppsägningstiden är hyresgästen skyldig att visa eller på annat sätt hålla lägenheten tillgänglig för sökande som av Matarengihem erbjudits lägenheten möjlighet att besöka lägenheten. 

Vid utflyttning från lägenhet

Matarengihem uppmanar utflyttande hyresgäst att närvara vid avflyttningsbesiktning och då boka den med Matarengihemskundtjänst senast 14dagar innan avtalets upphörande eller tänkt avflyttning. Om sådan ej bokats kommer Matarengihem utföra sådan besiktning utan den avflyttande hyresgästens närvaro. Då detta då görs efter avtalstidensutgång kommer avflyttande hyresgäst inte ha möjlighet att rätta till eventuella brister. 

Lägenheten skall vara tömd, städad och alla nycklar återlämnade senast kl 12:00 på avflyttningsdagen eller om avflyttningsdagen infaller på lördag eller helgdag, första vardagen efter att hyresavtalet har upphört. 

Saknade nycklar kommer att debiteras hyresgästen med kostnaden för ett låsbyte till den aktuella bostaden. Detta kan i vissa fall innebära att fler än en låscylinder måste bytas ut. 

Om lägenhet inte är städad vid utflyttning kommer detta att debiteras enligt ett timpris. Vid bortforsling av kvarvarande möbler m.m. i lägenhet kommer även utöver timpris kostnaden för inlämnande av avfallet på ÅVC att tillkomma. Vid onormal nedsmutsning som gör att betydande städinsatser är nödvändiga kommer hyresgästen debiteras för hyresbortfall till följd av detta, maximalt en halv (0,5) månadshyra. Om rökning förekommit i lägenhet anses detta som onormal nedsmutsning om omfattningen är sådan att extra städinsatser är nödvändiga. 

Om hyresgästen brukat lägenheten på ett onormalt sätt som medför att lägenhet inte kan hyras ut nästkommande vardag efter att hyresavtalet upphört kommer hyresgäst att debiteras för hyresbortfall under den tid bristen åtgärdas, maximalt en (1) månadshyra. 

Denna uthyrningspolicy / uthyrningsreglemente är antagen av styrelsen för Matarengihem 202310-09, §9 och gäller tills en ny policy antas av styrelsen.